Meny Stäng

Att skriva en labbrapport

Hur en labbrapport kan se ut varierar väldigt mycket beroende på sammanhanget. Det viktigaste är egentligen att man lägger upp den på ett strukturerat sätt, som gör det enkelt att hitta i rapporten. Bara för att ge dig en liten idé om hur en rapport kan se ut ger vi dock här ett förslag på hur en rapport kan vara utformad. Vi har även ett även ett exempel på en enkel rapport skriven efter dessa anvisningar.

1. Syfte och frågeställning (kan ibland skrivas som Inledning)

Varför gjorde du din undersökning? Vad var det du ville ta reda på eller undersöka? Se till att ha en tydlig frågeställning redan innan du genomför undersökningen.

2. Teori (kan ibland utelämnas)

Vad säger teorin? Vilken bakgrundsfakta finns att berätta? Gör läsaren lite insatt i ämnet. Redan kända reaktionsformler kan pressenteras här liksom de formler som legat till grund för eventuella beräkningar i undersökningen. Ibland kan man här också gå in på vad resultatet borde ha blivit enligt den teori som redan finns.

3. Hypotes (kan skrivas ihop med teori)

Om det passar (dvs. om det kan backas upp med teorin) beskriver du här vad du trodde att du skulle få för svar på din fråga och varför du trodde så. Notera att alla undersökningar inte har en tydlig hypotes; ibland har man i stället en så öppen frågeställning att något visst resultat inte kan förväntas på förhand.

4. Metod

Hur gick undersökningen till? Beskriv den så pass utförligt att någon annan skulle kunna utföra den med samma resultat. Men ta samtidigt inte med onödiga detaljer, som inte kan tänkas ha påverkat resultatet. Om det ingick beräkningar i undersökningen kan du ha med de formler du använde här.

Observera att du inte ska skriva vad undersökningen visade här, bara hur den gick till. Det är också viktigt att du skriver hur du gjorde – inte hur det var meningen att du skulle göra.

5. Resultat

Här berättar du kort och koncist vad undersökningen visade och vilka observationer/mätningar/uträkningar du gjorde. Detta kan du göra med både text, bilder, diagram och tabeller. Detta ska helst vara en opersonlig redovisning, där du inte bör dra för mycket egna slutsatser eller kommentera resultatet – spara det i stället till nästa rubrik.

6. Slutsats

Vad kan du dra för slutsatser av resultatet? Vad har du kommit fram till med undersökningen? Här kan du svara på din frågeställning och kommentera din hypotes – stärker undersökningen hypotesen eller motbevisar den den?

7. Diskussion (skrivs oftast ihop med Slutsats)

Hur pass trovärdigt är undersökningens resultat? Vilka felkällor finns det, som kan ha påverkat ditt resultat? Hur noggrann var du? Finns det något du skulle vilja ändra om du fick göra om din undersökning. Var självkritisk. Dessutom: Vad innebär resultatet? Får det några konsekvenser? Kan du koppla det till något annat? Hur kan man gå vidare med nya frågeställningar utifrån det här resultatet?

Övriga tips

Förberedelser

  • Planera undersökningen noggrant innan du genomför den. Punkt 1-3 ska du ha tänkt igenom redan innan du påbörjar dina experiment.
  • Redan vid planeringen bör du vara uppmärksam på vilka felkällor som finns och hela tiden sträva efter att göra undersökningen så noggrann som möjligt.

Genomförande

  • Medan du genomför dina experiment bör du vara noggrann med att anteckna allt du gör. Skriv så tydligt och utförligt som möjligt. 
  • ”Fiffla” aldrig med resultatet för att få det att passa bättre till dina egna förväntningar och förhoppningar. Berätta vad du ser – inte vad du vill se!

Utformning av rapporten

  • Tänk på att uttrycka dig klart, tydligt och professionellt, med korrekt stavning och grammatik. Om rapporten är välskriven är chansen större att dina resultat och idéer tas på allvar. 
  • Använd ett korrekt naturvetenskapligt språk i din rapport. Använd ord och begrepp där de passar, och inte bara för att du vill visa hur många ord du kan.
  • Traditionellt brukar metoden beskrivas i passiv form. I stället för att skriva ”Jag mätte upp 3 cm3 vatten med ett mätglas…” kan du skriva ”3 cm3  vatten mättes upp med ett mätglas…”. 
  • Ett tips för att ge rapporten ett snyggt och proffsigt utseende (särskilt om den innehåller många matematiska ekvationer) är att använda typsättningsprogrammet LaTeX. Ett bra verktyg för att komma igång är Overleaf.