Meny Stäng

Elektronegativitet

Ett viktigt begrepp för att förstå bland annat polaritet är elektronegativitet. Detta kan man säga är en atoms förmåga att dra åt sig elektroner. Om ämnet har en hög elektronegativitet så kommer den att dra mycket i elektronerna i de bindningar den gör till andra ämnen.

Elektronegativitetsskalan

Efter ett stort antal experiment har man fastställt en skala över elektronegativiteten för varje atomslag, vilken kallas för Pauling-skalan. Ni kan se Pauling-skalan applicerad på ett periodiskt system här. Ämnena med högst elektronegativitet ligger i periodiska systemets övre högra hörn, och de med lägst elektronegativitet ligger längst ned till vänster. På grund av att skalan förändras långsamt från vänster till höger och upp till ned så kan man göra en uppskattning på elektronegativiteten hos ett ämne om man känner till elektronegativiteten hos ett närliggande ämne. Läs mer om detta i vår artikel om trenderna i det periodiska systemet.

Bindningstyper baserat på elektronegativitet

En direkt konsekvens av elektronegativiteten är att om vi skapar en bindning där båda atomerna är precis lika elektronegativa så kommer de att dela helt jämlikt på de två elektronerna. Om det är en liten skillnad i elektronegativitet så kommer den ena av atomerna dra mer i elektronerna och bli svagt negativt laddad, och den andra dra mindre i dem och bli svagt positivt laddad. Om vi skapar en bindning där en atom drar mycket mer i elektronerna i bindningen så kommer bindningens båda elektroner att tillhöra den ena atomen.

Det intressanta i det ovanstående är att elektronegativiteten bestämmer om en bindning är en kovalent bindning, polär kovalent bindning eller en jonbindning, vilket ses nedan:

Skillnaden i elektronegativitet mellan atomslagen bestämmer bindningstypen mellan dem.

Ren kovalent bindning

Vi börjar med att kolla på en skillnad på 0 i elektronegativitet. Detta innebär att atomerna delar helt jämlikt på elektronerna i bindningen. En ”ren” kovalent bindning existerar bara i en bindning mellan två atomer av samma slag.

Kovalent bindning

Så fort vi har en skillnad i elektronegativitet över 0 så är det inte en ren kovalent bindning längre. Det kallas då bara för en kovalent bindning. En elektronegativitetsskillnad upp till 0,4 räknas som en icke-polär kovalent bindning.

Polär kovalent bindning

En elektronegativitetsskillnad på över 0,4 men under 2,0 innebär att bindningen är polär kovalent. Här är elektronerna förskjutna mot den mest elektronegativa på ett sätt som kan märkas på molekylens egenskaper.

Jonbindning

En elektronegativitetsskillnad på över 2,0 brukar betecknas som en jonbindning. Här äger den ena atomen i bindningen mer eller mindre båda elektronerna, och har därmed ”tagit” en elektron från den andra atomen.

Dessa gränser är givetvis flytande, vissa ämnen över 2,0 i elektronegativtetsskillnad uppvisar inte saltegenskaper, och vissa ämnen under 2,0 i elektronegativitetsskillnad uppvisar mer saltegenskaper.

Nästa artikel i serien handlar om polaritet.