Meny Stäng

Syrets kretslopp

Liksom kolet har syret ett kretslopp som går över flera kemiska sammansättningar. I vår modell av syrecykeln utgår vi från syrgas, och ser hur syreatomerna cirkulerar.

Syrets kretslopp behandlar syreatomers väg genom syrgas, ozon, koldioxid, levande organismer, som karbonater i vatten och deponerat i jordskorpan.

Syret som finns i atmosfären kan genomgå tre större förändringar. Det kan tillsammans med glukos, eller annat biologiskt material användas i respirationen, där organismer får energi, och skapar koldioxid och vatten som sidoprodukter. Samma process kan ske genom traditionell förbränning, med skillnaden att energin som skapas inte tas tillvara kemiskt, utan blir till värme.

Den exakt motsatta reaktionen är när koldioxid (CO2), vatten (H2O) och solenergi via fotosyntesen omvandlas till syrgas, och glukos. Glukosen kan därefter omvandlas till andra organiska föreningar, och bindas in i växter, djur, och andra organismer tills den förbränns eller bryts ned. Läs mer om detta i artikeln om syre och liv.

Koldioxid kan även lösas i vatten som karbonater av olika slag, vilka därefter kan deponeras i jordskorpan.

En annan reaktion som syre kan genomgå är en fotokemisk reaktion (en reaktion som startas och underhålls av ljus), där syrgas omvandlas till ozon (O3). Ozon skapas högt upp i atmosfären och skyddar mot farlig UV-strålning, vilket det gå att läsa mer om i våra andra artiklar. Ozon sönderfaller till syrgas både spontant, och när det tar upp skadlig UV-strålning från solljuset. Läs mer om detta i artikeln om ozon.

Den sista större sättet som syrgas tas från atmosfären är via oxidation av metaller. Ett vanligt exempel på denna typ av reaktion är järn som har lämnats utomhus. Med hjälp av syre och vatten oxideras järnet, och blir till järnoxid (rost), vilken befinner sig i/på jordskorpan beroende på tidsperiod. Oxiderat material är inte alltid permanent oxiderat, utan många mikroorganismer kan reducera tillbaka dem för att utvinna energi eller driva sin metabolism, vilket frisätter syret till atmosfären igen.

Stabilitet i syrets kretslopp

Syrets kretslopp är delvis kopplat till kolets kretslopp i och med att man vid fotosyntes och respiration förbrukar respektive skapar koldioxid. I och med ökade koldioxidnivåer pga förbränning kommer fotosyntesen att vara aningen ökad i framtiden, men det kommer inte nämnvärt att påverka halten av syre, då det syre vi har förbrukat vid förbränningen återförs via fotosyntesen.

Syrets kretslopp och miljöproblem

Ett miljöproblem som är kopplat till syrets kretslopp är bildningen av ozon. Människan har under 1960-talet till 1990-talet använt ämnen som kallas för klorfluorkarboner (CFC på engelska), vilka är mer kända som freoner, vilka bryter ned det skyddande ozonet i atmosfären. Läs mer om detta i artikeln om ozon.

Artiklar