Meny Stäng

Baser

En bas är ett ämne som är benäget att ta upp protoner från andra ämnen i sin närhet. En bas måste ha ett fritt elektonpar för att kunna ta upp en proton.

Detta är en standardreaktion för en bas, natriumhydroxid löses i vatten:

\( \mathrm{NaOH(s) \xrightarrow{H_2O} Na^+(aq) + OH^-(aq)}\)

OH kallas för hydroxidjoner, och det är dessa som ger vatten dess basiska egenskaper. Ju mer OH det finns i en lösning, ju mindre H3O+ finns det, vilket betyder att pH ökar.

 

Basers egenskaper

En bas är frätande för det mesta som består av organisk vävnad. Om du får en bas på handen så känns den tvålig, och detta beror på att basen löser upp fettet i huden via basisk esterhydrolys, och bildar fettsyror i stil med de som finns i tvål.

När du arbetar med baser ska du alltid bära skyddsglasögon då baser otroligt snabbt kan förstöra ögonen, även i mindre koncentrationer.

 

Starka baser

Den enda relevanta starka basen vi går igenom i gymnasiekemin är natriumhydroxid NaOH. Då detta är en jonförening så sker ingen kemisk reaktion så som det gör med de starka syrorna som vi visade ovan, utan de löses bara ut i vattnet. I stort sett allt det natriumhydroxid som man lägger i vattnet löses också.

\( \mathrm{NaOH(s) \xrightarrow{H_2O} Na^+(aq) + OH^-(aq)}\)

 

Svaga baser

När man löser en svag bas i vatten tar bara en del av basmolekylerna upp protoner från vattnet. pH blir inte lika högt som om man hade löst en en stark bas i vattnet.

Exempel på en svag bas:

– Ammoniak: \( \mathrm{NH_3}\)

\( \mathrm{NH_3(aq) + H_2O \rightleftharpoons NH_4^+(aq) + OH^-(aq) }\)

En svag bas gör att pH inte minskar så mycket som den borde om man på något sätt försöker minska pH. Då det dyker upp fler protoner i lösningen så tas de upp av den svaga basen, och pH sjunker långsamt.

 

Styrkan hos en bas

För att beskriva en bas kan man antingen använda baskontanten Kb för basen i sig eller syrakonstanten Ka för basens korresponderande syra. Att konsekvent använda sig av Ka ger den fördelen att man lätt kan jämföra styrkan på de olika syrorna. Om en bas och en syra blandas kan man lätt se vilken av syran eller basens korresponderande syra som kommer att vara protonerad.

 

Vanliga baser och deras pKb (och korresponderande syras pKa)

Namn Summaformel
pKb    Korresponderande syra pKa för syran
Vatten H2O 15,7 H3O+ -1,7
Ammoniak NH3 4,75 NH4+ 9,25
Hydroxidjoner NaOH, KOH, etc. -1,7 H2O 15,7