Meny Stäng

Koldioxid och hur det skapas

Med varje andetag vi tar andas vi ut koldioxid. Växter använder koldioxid för att genomföra fotosyntes och skapa socker. Det är också en farlig gas; om nivåerna i inandningsluften är för höga kan man dö av den. Om nivåerna är för höga i atmosfären ökar växthuseffekten och jorden värms upp.

Hur skapas koldioxid?

Koldioxid skapas via huvudsakligen två processer: Respiration, och förbränning.

Koldioxid skapas via respiration och förbränning.

Det mesta liv vi kan se med blotta ögat använder sig av respiration (cellandning) med syrgas för att skapa energi så de kan leva. Respiration kan kort sammanfattas som en långsam kontrollerad förbränning av glukos med hjälp av syrgas för att skapa koldioxid, vatten, och kemisk energi:

\( \mathrm{ C_6H_{12}O_6 + 6O_2 \longrightarrow 6CO_2 + 6H_2O + kemisk \, energi} \)

\( \mathrm{ glukos + syrgas \longrightarrow koldioxid + vatten + kemisk \, energi} \)

Det är den kemiska energin som de levande organismerna är ute efter. Vi själva, alla djur, och växter (ja, även växter) använder respiration som källa för kemisk energi så att de kan leva. I denna process skapas också koldioxid, vilken går till atmosfären. Det finns en del organismer som inte använder sig av respiration med syrgas, som vissa bakterier och arkéer, utan använder andra ämnen istället för syrgas, men det är inte relevant här. Det mesta makroskopiska liv (dvs sådant som kan ses med blotta ögat) producerar alltså koldioxid. När växter och djur dör så kan de också brytas ned av bakterier och andra organismer, vilket bland annat skapar koldioxid.

Förbränning är den andra stora källan till koldioxid. Förbränning innebär att kolföreningar med hjälp av syrgas brinner för att skapa koldioxid, vatten och värmeenergi:

\( \mathrm{ kolf \ddot{o}rening + syrgas \longrightarrow koldioxid + vatten + v\ddot{a}rmeenergi} \)

Ett vanligt exempel på detta är en brasa, där den kemiska energin som är lagrad i kolföreningarna i veden med hjälp av syrgas omvandlas till koldioxid, vatten och värmeenergi. Andra exempel är förbränning av fossila bränslen som olja och bensin. Mer information om hur detta förändrar balansen av koldioxid i atmosfären kan ni läsa om under rubriken Kolets klimatpåverkan.

Nästa artikel handlar om en av de två sätt som koldioxid försvinner från atmosfären: Fotosyntesen.